המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

86 בהוצאת האגף למנהל סטודנטים 2021 מדריך זה מעודכן לחודש תמוז תשפ"א יוני המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבטל, לשנות או להוסיף פרטים או סכומים הכלולים בחוברת זו. כל הנתונים המופיעים בחוברת זו נתונים לשינוי בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי שייעשה לפני תחילת שנת הלימודים או במשך השנה יחול על כל הסטודנטים או על חלקם, הכול לפי העניין וזאת מבלי שתוטל אחריות או חבות כלשהי על המרכז האקדמי לב בהקשר לכך. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לביטול מלא או חלקי של תחום לימודים, חוג, שרות או תכנית כלשהם וכן שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בתכנית המלגות עפ"י מתווה תקציבי וזאת מחמת נסיבות בלתי צפויות או אילוצים ענייניים לרבות אילוצים תקציביים. אין בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של המרכז האקדמי לב כלפי סטודנטיו. הבהרה: כללי שכר הלימוד, המלגות וכל האמור בחוברת זו כפופים להוראות כל חוק והנחיות המועצה להשכלה גבוהה. חוברת זו נערכה בלשון זכר לנוחיות בלבד, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד אלא אם צוין במפורש אחרת. MRi - 03 המרכז האקדמי לב מוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי לתקני איכות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=