המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

63 נספחים נספח א' – תקנות המוסד לביטוח לאומי תקנות אלו מתפרסמות לבקשת המוסד לביטוח לאומי. 1 . תושב ישראל הרשום כסטודנט המרכז האקדמי לב חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי בריאות, בשיעור מינימאלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. 2 . דמי הביטוח ייגבו מן הסטודנט באמצעות פנקסי תשלומים שישלח המוסד לביטוח לאומי אל הסטודנט בדואר. 3 . 15 באפריל, 15 בינואר, 15 התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו: באוקטובר. 15 ביולי, 4 . סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שבהם חויב על-פי פנקס התשלומים, עבור כל חודש שבו נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. 5 . לשם קבלת הפטור יגיש הסטודנט למוסד לביטוח לאומי את תלוש המשכורת לגבי החודש שבו עבד. חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה על הסטודנט כאזרח מדינת ישראל. רצוי למהר וליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי כדי שלא יצטברו חובות וריביות. ביטוח לאומי - עבודות סטודנטים סטודנט שיעבוד ויקבל תלוש משכורת ישלם דמי ביטוח לאומי רק דרך תלוש המשכורת. סטודנט שבתחילה לא עבד ואחר כך התחיל לעבוד - רצוי ליידע את המוסד לביטוח לאומי על-כך. אם עבד לסירוגין (לא כל חודש) - רצוי למהר ולשלם עבור החודשים שבהם לא עבד. נספח ב' - חוק זכויות הסטודנט , כנסת ישראל העבירה חוק זכויות הסטודנט. על פי הוראות חוק זה עלינו לפרסם את כללי החוק. 2007 בשנת תשס"ז - www.jct.ac.il ניתן לראות את הנוסח המלא של החוק באתר לב-נט בכתובת: נספח ג' – נציב קבילות הסטודנטים הרב מנחם אקרמן – משמש כנציב קבילות של הסטודנטים בנושאים שונים. kvilot @ jct . ac . il דוא"ל נספח ד' – יישום החוק למניעת הטרדה מינית , כנסת ישראל העבירה את החוק למניעת הטרדה מינית. בהתאם לחוק זה הנהלת 1988 - בשנת תשנ"ח המרכז האקדמי לב כתבה נוהל למניעת הטרדה מינית. ניתן לראות את הנוהל באתר לב-נט בכתובת: www . jct . ac . il בהתאם לחוק זה מינתה ההנהלה נציבי קבילות בנושא זה. להלן שמות הנציבים: - נציבת קבילות המרכז האקדמי לב גב' אילה נחמני ayalan @ jct . ac . il דוא"ל 02 – 6751192 ' טל - סגן נציבת קבילות לסטודנטים בקמפוס לב ולעובדי המרכז האקדמי לב (גברים) הרב חיים אלישביץ elisheu i @ jct . ac . il דוא"ל: 02 - 6751249 ' טל - סגנית נציבת קבילות לסטודנטיות קמפוס טל ומח"ר טל-תבונה גב' אסתי קליין estik @ jct . ac . il דוא"ל: 02 - 6547216 ' טל - סגנית נציבת קבילות לסטודנטיות קמפוס לוסטיג גב' רות יואל rutiy @ jct . ac . il דוא"ל: 03 – 6307101 ' טל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=