המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

61 מכינה קדם אקדמית סכום זה ישולם ע"י הסטודנט באמצעות הקישור שמצויין במכתב הקבלה שנשלח לביתו לפני ₪ 3,176 מחיר הסדנה תחילת הסדנה. סטודנט שלא ידאג לתשלום מראש לא יוכל להשתתף בסדנה. במהלך הסדנה תתקיים ועדת מלגות. סטודנט אשר יימצא זכאי לקבלת מלגה, סכום המלגה יועבר ליתרת חשבונו במדור חשבונות סטודנטים לתשלום שכ"ל עבור המכינה. סטודנט שלא יהיה זכאי למימון ית"ת או משהב"ט - תיבדק אפשרות מלגה פנימית ע"י המכינה עבור הסדנא באנגלית. תלמיד ששילם עבור הסדנא ועזב- יחויב עבור הסדנא באופן הבא: .₪ 1,500 , בשבוע השלישי יחויב ב ₪ 1,000 , בשבוע השני יחויב ב ₪ 500 בשבוע הראשון יחויב ב והחל מהשבוע הרביעי יחויב בתשלום מלא עבור הסדנא. חובה על התלמיד להודיע במייל למכינה על עזיבתו. . מבחן תיל 2 הקבלה ללימודים במכינה הקדם אקדמית מותנית בציון במבחן תיל. . סכום זה ישולם באופן מקוון באתר תיל, באצעות קישור שישלח ע"י המכינה. ₪ 215 נכון לשנת תש"ף עלות המבחן יחויב בגין קורסים אקדמיים תלמיד מכינה אשר לומד במסלול ייעודי לחוג לסיעוד או בחוג למנע"ס וחשבונאות . 3 לתואר ראשון שילמדו תוך כדי המכינה, בנוסף לחיובי המכינה. . בגרויות 4 לתלמיד במכינה בגרותית, התשלום והרישום לבחינות הבגרות נעשה מול השלוחה האקסטרנית. . לימודי בית מדרש בקמפוס לב 5 תלמידי המכינה במסלולי צעירים: עתודה חרדית או אקדמיזציה, מחויבים בתכנית קודש הניתנת ע"י רב המכינה. כמו-כן תלמידי מכינה שאינם במסלול הצעירים, אשר מעוניינים להשתלב במסגרת בית המדרש (לא חובה), יחויבו בתשלום בהתאם לכללי המרכז האקדמי לב. לימודים אלו יחשבו להם במסגרת לימודי החובה במסלול הקודש במהלך התואר האקדמי. : התפלגות חיוב שכר הלימוד ללימודי קודש היא עבור סמסטר ב'. 40% עבור סמסטר א', 40% עבור "סמסטר אלול", 20% בכל חודש לועזי החל מחודש נובמבר. (ראה טבלת 1 החיוב נעשה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) ב- .)41 החיובים בעמ' תלמיד שיחליט להפסיק את הלימודים בבית המדרש באמצע שנת הלימודים חייב למלא טופס הפסקת לימודים (ראה סעיף הפסקת לימודים, חישוב שכ"ל וסגירת חשבון). הפסקת הלימודים תעודכן רק אחרי מסירת טופס סיום לימודים כנדרש. סטודנט שהודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר יחויב על כל הסמסטר. אגרת שירותי שמירה, שכפולים וצילומים, דמי רווחה חיובים אלו זהים לכל סטודנט במרכז האקדמי לב במסגרת הלימודים האקדמיים. ראה את הפרטים בפרק על שכ"ל ותשלומים נוספים. עמלת החזרת חיוב סטודנט יחויב בעמלה בגין הרשאה לחיוב חשבון שלא כובדה על ידי הבנק או המחאה שחזרה. בפעם הראשונה יחויב בכל פעם. ₪ 75 . במידה והדבר יחזור על עצמו יחויב לשלם עמלה של ₪ 50 לשלם עמלה של החזרים בגין תשלומי יתר אם סטודנט שילם יותר מסכום החיוב השנתי, לאחר בדיקת הכרטיס בחשבונות סטודנטים, יתרת הזכות תוחזר לו לחשבון הבנק שמסר בטופס ההרשאה לחיוב חשבון. בחודש במשרד 15 סטודנט המעוניין שההחזר הכספי יועבר לחשבון אחר מהרשום בהרשאה, יודיע על כך עד ל- לניהול חשבונות סטודנטים. החזר יתרות זכות מתבצע לקראת כל סוף חודש לועזי אך לא לפני חודש מרץ. סטודנט אשר אמור לקבל החזר בגין תשלום יתר, אך פרטי הבנק שלו אינם מעודכנים וההעברה הוחזרה למרכז - עמלת החזר. ₪ 25 האקדמי לב, הסטודנט יחויב בסך

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=