המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

45 שכר לימוד ותשלומים נוספים שכר לימוד ותשלומים נוספים חישוב גובה שכר הלימוד לתואר ראשון ה"מועצה להשכלה גבוהה" (המל"ג) מפרסמת מידי שנה את גובה שכר הלימוד לכלל הסטודנטים באוניברסיטאות . טרם פורסם גובה שכר ₪ 13,780 וביניהם הסטודנטים במרכז האקדמי לב. בשנת תשפ"א שכר הלימוד המלא היה הלימוד לשנה"ל תשפ"ב. הודעה בדבר גובה שכר הלימוד תפורסם באתר לב-נט לאחר קבלת החלטה במל"ג. בשנת תשפ"א: .₪ 13,780 - גובה שכר הלימוד לפני ההפחתה של ממשלת ישראל היה שכר לימוד מלא .₪ 10,198 - גובה שכר הלימוד אחרי ההפחתה של ממשלת ישראל היה על שכר לימוד מופחת על פי הנחיית המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט שהינו תייר או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת של מימון מוסדי או ממשלתי, ישלם שכר לימוד על היקף לימודיו, בהתאם לגובה שכר הלימוד המופחת באותה שנה. משכר הלימוד המלא לפי קביעת המל"ג. 25% לשכר הלימוד המופחת תתווסף תוספת חיוב בגובה 07/2021 בחודש, צמוד למדד 15 תשלום שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן שמתפרסם בכל שכר הלימוד לתואר ראשון בשנים האחרונות הופחת, וזאת עפ"י החלטת "הוועדה להורדה הדרגתית לתשומת לבך, של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה" - ועדה שהוקמה ע"י הממשלה. שיעור ההפחתה בשנת תשפ"א עמד על משכר הלימוד. החלטה זו אושרה ע"י ממשלת ישראל אשר התחייבה לממן הפחתה זו. לפיכך, אם לא יקבל 26%- כ המרכז האקדמי לב מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו הסטודנטים את מלוא שכר - הלימוד, במועד שייקבע ע"י המרכז האקדמי לב. גובה שכר הלימוד הסופי ייקבע לכל סטודנט באופן אישי, יחסית להיקף לימודיו בכל שנה. חישוב גובה שכר הלימוד לתואר ראשון גובה שכר הלימוד האישי של כל סטודנט נקבע בהתאם לגורמים הבאים: 1 . , שהוא מכסת נקודות הזכות שנקבעה לכל תחום לימודים על פי תכנית הלימודים סה"כ נקודות זכות לתואר ובהתאם לתקנות האקדמיות של המחלקה. 2 . , שהן נקודות הזכות שאליהן נרשם הסטודנט לשנה הנוכחית בהתאם לתכנית סה"כ נקודות הזכות בפועל לחיוב הלימודים של המחלקה או החוג. הערה: קורסים שסטודנט חוזר עליהם לצורך שיפור ציון או עקב כישלון, או קורסים שסטודנט "נשר" מהם, יכללו בנקודות הזכות לחיוב, אלא אם ועדת הוראה מחליטה אחרת. תחשיב שכר הלימוד נבנה כך שכל סטודנט אשר יסיים את לימודיו לתואר בזמן התקני (ארבע שנים בחוגי ההנדסה וסיעוד ושלוש שנים בחוגי מדעי המחשב והניהול) ללא פיצול שנים, ללא הארכת משך לימודיו וללא חזרה על קורסים, לפי החוג ויסיים את כל חובותיו האקדמיים 300% או 400% ישלם את מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר - והכספיים למרכז האקדמי לב. ייתכן כי במהלך שנות הלימודים פריסת השעות לא תהיה שווה (כתוצאה מבחירת הסטודנט או כנגזרת מתכנית החוג) שכר לימוד ואילו בשנה אחרת בפחות. 100% ולכן סביר כי בשנה מסוימת יחויב הסטודנט ביותר מ- נוסחת חישוב שכר-הלימוד: כדי לחשב את גובה שכר הלימוד האישי של כל סטודנט, יש לחלק את מספר נקודות הזכות בפועל בבסיס לחיוב שנתי ולהכפיל בגובה שכר הלימוד השנתי על פי הנוסחה: מספר נ"ז בפועל x גובה שכ"ל השנה = שכ"ל שנתי אישי בסיס לחיוב שנתי דוגמה לחישוב שכר הלימוד: שנים 4 מספר שנות הלימוד לתואר נ"ז 155 מספר נ"ז לתואר שכ"ל 100% = נ"ז 38.75 = 155/4 שכ"ל 107% נ"ז בשנה ישלם 41.5 סטודנט הלומד בהיקף תכנית של שכ"ל 80% נ"ז בשנה ישלם 31 סטודנט הלומד בהיקף תכנית של

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=