המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ג 2022-2023

מידעון 2022-2023 ג״תשפ

2022 חוברת זו מעודכנת לחודש ניסן, תשפ"ב אפריל מעיין אלעזרי, אסתר בר-אשר טקטסים ועריכה: המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבטל, לשנות או להוסיף פרטים או סכומים הכלולים בחוברת זו. כל הנתונים המופיעים בחוברת זו נתונים לשינוי בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי שייעשה לפני תחילת שנת הלימודים או במשך השנה יחול על כל הסטודנטים או על חלקם, הכול לפי העניין וזאת מבלי שתוטל אחריות או חבות כלשהי על המרכז האקדמי לב בירושלים בהקשר לכך. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לביטול מלא או חלקי של תחום לימודים, חוג, שרות או תכנית כלשהם וכן שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בתכנית המלגות עפ"י מתווה תקציבי וזאת מחמת נסיבות בלתי צפויות או אילוצים ענייניים לרבות אילוצים תקציביים. אין בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של המרכז האקדמי לב כלפי תלמידיו. הבהרה : כללי שכר הלימוד, המלגות וכל האמור בחוברת זו כפופים להוראות כל חוק והנחיות המועצה להשכלה גבוהה. חוברת זו נערכה בלשון זכר לנוחיות בלבד, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד אלא אם צוין במפורש אחרת. עיצוב והפקה: לוירן

קמפוס לב קמפוס טל קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג בס״ד 3

סטודנט יקר, "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" (משלי ג', י"ג) משפחת המרכז האקדמי לב מברכת אותך לקראת שנת הלימודים תשפ"ג. בחוברת זו ריכזנו עבורך את המידע הדרוש לך לקראת לימודיך. מומלץ לעיין בנוסף בתקנון הלימודים הנמצא באתר המרכז האקדמי לב. בשם כל צוות מנהל הסטודנטים ברצוני לאחל לך שנת לימודים מוצלחת. בברכה, אלי שלמן ראש מנהל סטודנטים וסמנכ"ל 5

קמפוסים במרכז האקדמי לב קמפוס לב ראש מנהל סטודנטים וסמנכ"ל מר אלי שלמן - 02-6751007 טלפון: רכזת מנהל סטודנטים גב' מזל בן זקן - 02-6751129 טלפון: 02-6751068 פקס: mazal@jct.ac.il דוא"ל: 4 משרד ראשי בניין ישראל קומה קמפוס טל ראש קמפוסגב' אתי שטרן - 02-6547241 טלפון: עוזרת ראש קמפוס גב' יעל זאדה - 0 שלוחה 02-6547211 טלפון: 02-6527262 פקס: yaelzada@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מח"ר טל-תבונה מנהלת מח"ר טל-תבונההרבנית מרים ויינברג - מזכירהגב' יהודית אביטל - 02-6547219 טלפון: 02-6547206 פקס: tvuna@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס לוסטיג ראש קמפוס לוסטיגהרב צבי שרייבר - 03-6307100 טלפון: zs@jct.ac.il דוא"ל: מזכירהגב' אורית מועלם - 0 שלוחה 03-6307111 טלפון: 03-7394019 פקס: shroitma@jct.ac.il דוא"ל: 6

9............................................................................... לסטודנט החדש 10.......................... המחלקה לשיווק, רישום וקבלת סטודנטים 11.................................................................................. מימוש קבלה 12................................................................................... יום היערכות 18............................................................. קורסי קדם וקורסי אלול 23...................................................................... סיווג רמה באנגלית 26.......................................................................... לו"ז אקדמי שנתי 29................................................ בית המדרש ולימודי קודש 30.............................................................. בית מדרש - קמפוס לב 31................................................................... מדרשה - קמפוס טל 31................................................ לימודי קודש - מח"ר טל תבונה 32................................................................ לימודי קודש - לוסטיג 32.......................................................... לימודי קודש מבח"ר בנות 33...................................................................... מידע אקדמי כללי 34....................................................... המחלקה לשירות לסטודנט 35...... לב-נט-המערכת הממוחשבת של המרכז האקדמי לב 36................................................ בניית מערכת ורישום לקורסים 37........................................... מערכת מקוונת לסטודנט Moodle 38............................................................................................ ספריות 40.................................................................................. מדור בחינות 40................................................................................ זכאות לתואר 41................................................................................................אקדמיה 42............................................................................. לשכת הרקטור 42............................................................................ המנהל האקדמי 43............................................................................ מנהלה אקדמית 44............................ הפקולטות, המחלקות והחוגים האקדמיים 51............................................................ שכר לימוד ותשלומים 52......................................................................... מדור שכר לימוד 53............................................. חישוב שכר לימוד לתואר ראשון 56.................................................. חישוב שכר לימוד לתואר שני 58............................................................ שכר לימוד - מידע כללי 60.............................................. שכר לימוד - אפשרויות תשלום 64....................... מימון שכר לימוד מגורמים חיצוניים - נהלים 66.......................................................................... תשלומים נוספים 69..................................................... סיום לימודים וסגירת חשבון 69............................................................. הפסקת/עזיבת לימודים 71............................................ שכר הלימוד בתוכנית המשולבת 73...................................................................... דיקאן הסטודנטים 74.......................................................... משרדי דיקאן הסטודנטים 76............................................................ מלגות פנימיות והלוואות 90............................................................................. מלגות חיצוניות 93.................................................... מרכז ייעוץ ותמיכה לסטודנט 95.............................................................................. כרטיס סטודנט 96................................................................................... מרכז קריירה 97................................................................................................ בקמפוס 98............................................................................................. מעונות 108........................................................................... בטחון ובטיחות 110..................................................................... עבודות סטודנטים 111......................... מעבדות מחשבים, הדפסה, סריקה וצילום 112........................................................................ שירותים כלליים 117.................................................................... אגודת הסטודנטים 118............................................................................. שגרירים בלב 120......................................................................... מפת קמפוס לב 123............................................................. מכינה קדם אקדמית 129............................................................................................... נספחים 130............................................................................... ביטוח לאומי 130......................................................................... זכויות הסטודנט 130........................................................ נציב קבילות הסטודנטים 130.................................................. נציבות מניעת הטרדה מינית תוכן העניינים 7

התקבלת! יוצאים לדרך! מימוש קבלה ותשלומים תשלום מקדמת שכר הלימוד באמצעות אתר האינטרנט תשלום קורסי קדם הנפקת הוראת קבע חתומה ע"י הבנק רישום למעונות (למעוניינים. על בסיס מקום פנוי) meonot@jct.ac.il :קמפוס לב meonot-tal@jct.ac.il קמפוס טל: יצירת שם משתמש וסיסמה יצירת חשבון משתמש עבור כניסה למערכת הממוחשבת (לב-נט) לביצוע פעולות שונות: גישה לחומרי לימוד - שליחת מיילים - הנפקת אישורים שונים - 1 2 www.jct.ac.il מועמדים  לקראת לימודים  תשלום מקדמות ושוברים  www.jct.ac.il אקדמיה  לב-נט  אין לך חשבון?  צור חשבון  תמיכה טכנית: support@jct.ac.il מחלקת חשבונות heshbonot@jct.ac.il 8

לסטודנט החדש 9

לסטודנט החדש המחלקה לשיווק, רישום וקבלת סטודנטים ykalman@jct.ac.il | 02-6751027 מנהל המחלקה: מר יהודה קלמן estbar@jct.ac.il | 02-6751192 מנהלת מדור רישום וקבלת סטודנטים: גב' אסתר בר-אשר 4 קמפוס לב משרד ראשי בנין ישראל קומה קמפוס לב מר יחיאל בן-פזי, גב' טליה סיאני, גב' מעיין אלעזרי 02-6751203 טלפון: harshama@jct.ac.il דוא"ל: 08:00-15:30 ' ימים א'-ה קבלת קהל שיווק שטח: (וואטסאפ) 054-3232080 - מר נתנאל הוכברגר hochberger@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל גב' רויטל סברדלוב, גב' דברת דומן, גב' אפרת גרינברג, גב' רחלי ברגמן 02-6547203/208 טלפון: harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל: 08:00-15:30 ' ימים א'-ה קבלת קהל: שיווק שטח: (וואטסאפ) 054-3939233 גב' שיראל אלבז shelbaz@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מח"ר טל-תבונה גב' תהילה שטיין 02-6547219 טלפון: testein@jct.ac.il דוא"ל: 08:00-14:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: קמפוס לוסטיג גב' אורית מועלם 03-6307111 טלפון: 03-7394019 פקס: harshama-lustig@jct.ac.il דוא"ל: 10

לסטודנט החדש מימוש קבלה בסיום תהליך קבלת המועמד ללימודים מונפק מכתב קבלה. המכתב נשלח למועמד במייל וכן בדואר רגיל. בכדי להשלים את הקבלה ללימודים יש לבצע מוקדם ככל הניתן מימוש קבלה. כל סטודנט חדש נדרש לממש את קבלתו באופן הבא: ₪ 2200 תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון) חתומה ע"י הבנק תשלום עבור קורסי קדם/קורסי אלול למעוניין לגור במעונות, תשלום מקדמת מעונות הינו תנאי הכרחי לשיבוץ הסופי. הוראת קבע - הרשאה לחיוב חשבון התשלומים השונים במרכז האקדמי לב מתבצעים ע"י הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע). ההרשאה לחיוב חשבון הבנק תקפה למשך כל תקופת הלימודים. ולכן, האחריות לתקפות ההרשאה חלה על הסטודנט. יש לוודא כי פרטי החשבון הרשומים בספח, שם הסטודנט ומספר הזהות מופיעים בכתב ברור. ניתן לעשות הוראת קבע באשראי בעת הרישום באתר של המרכז האקדמי לב או באתר לב נט, יש לעדכן באתר מספר אשראי ותוקף אשראי. לחיוב יתווסף חצי אחוז עמלה מסכום הגביה החודשי. סטודנט שנה ב', ג' או ד' שצריך לחדש או לשנות הוראת קבע (כגון: שינוי מס' חשבון בנק וכד') ימסור את הספח ישירות למשרד לניהול חשבונות סטודנטים. ניתן להוריד את טופס ההרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) טפסים. > מידע ורישום > באתר לב-נט על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק, יש להודיע מיידית למדור חשבונות סטודנטים, ולהעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הרשאה חדש חתום ע"י הבנק. מועמד שלא יסדיר את תשלום מקדמת שכר הלימוד ויגיש טופס הוראת קבע ייחשב כמי שלא מימש את קבלתו ללימודים והוא לא יורשה להשתתף בקורסי קדם/אלול, להכין מערכת ולהיבחן וכן לא תותר כניסתו למעונות. על כל סטודנט להעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק עד לתחילת הלימודים, בין אם הוא משלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובין אם הוא מקבל מימון לימודים מגורם אחר. סטודנט שמתקבל בסטטוס "על תנאי", בסוף סמסטר א' או ב' (בהתאם לתנאי) תיבדק עמידתו בתנאי שנקבע לו. באחריות הסטודנט להגיש את האישורים הנדרשים עד למועד שבו מסתיים התנאי. סטודנט בסטטוס זה אינו זכאי למלגות פנימיות של המרכז האקדמי לב (למעט מועמדים של תנאי ציון התאמה שכן זכאים). 79-80 יום היערכות בתחילת סמסטר אלול מתקיים בכל אחד מהקמפוסים יום היערכות. יום זה מיועד לקליטת הסטודנט החדש (תלמידי שנה א'). יתקיימו בו הרצאות פתיחה בנושאים שונים, יינתן כרטיס סטודנט ושיבוץ במעונות. השתתפות ביום זה הינה חובה לכל סטודנט חדש. 11

לסטודנט החדש ימי היערכות - קמפוס לב מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים קמפוס לב תואר ראשון מנהל עסקים א' (למעט סטודנטים שמשובצים בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס) 23.08.22 כ"ו באב תשפ"ב 23.10.22 ב״ח בתשרי תשפ״כ א' (סטודנטים שצריכים מתמטיקה קד"א למנע"ס) 23.08.22 כ"ו באב תשפ"ב חשבונאות א' 23.08.22 כ"ו באב תשפ"ב ב'-ג' ---------------------- 28.08.22 א' באלול תשפ"ב הנדסות ומדעי המחשב א' 28.08.22 א' באלול תשפ"ב ב'-ד' ---------------------- 28.08.22 א' באלול תשפ"ב סיעוד א' 27.12.22 ג' בטבת תשפ"ג ב' ---------------------- 30.08.22 ג' באלול תשפ"ב ג', ד' ---------------------- 04.09.22 ח' באלול תשפ"ב מדעי המחשב- דוברי אנגלית א' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 28.08.22 א' באלול תשפ"ב מנהל עסקים דוברי אנגלית א' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 23.08.22 כ"ו באב תשפ"ב קמפוס לב תואר שני כריית מידע .M.Sc א', ב' 27.10.22 בחשון תשפ"ג ׳ב פיסיקה \ הנדסת .M.Sc אלקטרו-אופטיקה א', ב' ---------------------- 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג 12

לסטודנט החדש ימי היערכות - קמפוס טל מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים קמפוס טל תואר ראשון הנדסת תוכנה ומדעי המחשב א' 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב ב'-ד' 28.08.22 א' באלול תשפ"ב הנדסת תעשיה וניהול א' 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב ב'-ד' ---------------------- 28.08.22 א' באלול תשפ"ב ביואינפורמטיקה א' 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב ב' 23.08.20 ג' באלול תש"פ ג' 23.08.20 ג' באלול תש"פ חשבונאות א' (למעט סטודנטיות שמשובצות בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס) 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב 04.09.22 ח' באלול תשפ"ב א' (בנות שצריכות מתמטיקה קד"א למנע"ס) 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב 28.08.22 א' באלול תשפ"ב ב'-ד' 28.08.22 א' באלול תשפ"ב מנהל עסקים א' (למעט סטודנטיות שמשובצות בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס) 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב כ"ח בתשרי תשפ"ג 23.10.22 13

לסטודנט החדש מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים קמפוס טל תואר ראשון מנהל עסקים א' (בנות שצריכות מתמטיקה קד"א למנע"ס) 31.08.22 ד' באלול תשפ"ב 28.08.22 א' באלול תשפ"ב ב'-ד' 28.08.22 א' באלול תשפ"ב סיעוד כיתת אופק ( אלול) ב' 30.08.22 ג' באלול תשפ"ב סיעוד כיתת אופק (חורף) א' 26.12.22 ב' בטבת תשפ"ג ב' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג סיעוד אופק ג' 04.09.22 ח' באלול תשפ"ב ד'-ה' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג סיעוד כיתת טל וכיתת שערי צדק א' 07.09.22 י"א באלול תשפ"ב ב'-ד' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג מדעי המחשב- דוברי אנגלית א' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג ב' 23.10.22 כ"ח בתשרי תשפ"ג קמפוס טל תואר שני כריית מידע M.Sc. א'-ב' 25.10.22 בתשרי תשפ"ב ׳ל סיעוד M.S.N.+NP א' 14.08.22 י"ז באב תשפ"ב 25.10.22 ל' בתשרי תשפ"ג ב' 04.09.22 ח' באלול תשפ"ב מידענות טכנולוגית M.H.I. בבריאות 25.10.22 ל' בתשרי תשפ"ג 14

לסטודנט החדש ר טל-תבונה״ימי היערכות - מח מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מח"ר טל-תבונה מנע"ס וחשבונאות א' למעט סטודנטיות שמשובצות בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס א' באלול תשפ"ב 28.08.22 חשבונאות, מנע"ס א' בנות שצריכות מתמטיקה קד"א למנע"ס א' באלול תשפ"ב 28.08.22 ג' באב תשפ"ב 31.07.22 מנע"ס וחשבונאות 'ב'-ד ---------------- ב' באלול תשפ"ב 29.08.22 מחשבים (כולל מסלולי שילוב) ׳א 28.08.22 א' באלול תשפ"ב מחשבים 'ב'-ד ---------------- ב' באלול תשפ"ב 29.08.22 תכנית משלימות תואר ד' ---------------- ב' באלול תשפ"ב 29.08.22 15

לסטודנט החדש ימי היערכות - מכון לוסטיג מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מכון לוסטיג חשבונאות ומנהל עסקים א' בנות שצריכות מתמטיקה קד"א ב' באלול תשפ"ב 29.08.22 כ"ד באב תשפ"ב 21.08.22 א' למעט סטודנטיות שמשובצות בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס ב' באלול תשפ"ב 29.08.22 מנהל עסקים ׳ב'- ד ------- כ"ה באב תשפ"ב 22.08.22 חשבונאות ב'-ד' ------- א' באלול תשפ"ב 28.08.22 מחשבים (כולל שילוב) א' א' באלול תשפ"ב 28.08.22 ב'-ד' א' באלול תשפ"ב 28.08.22 16

לסטודנט החדש ר בנות״ימי היערכות - מבח מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מבח"ר בנות סיעוד (אלול) א' י' באלול תשפ"ב 06.09.22 ב' ------- א' באלול תשפ"ב 28.08.22 סיעוד (חורף) ב' ------ תשפ"ב ח' באלול 04.09.22 סיעוד ג' ------- ח' באלול תשפ"ב 04.09.22 ד' ------- כ"ח בתשרי תשפ"ג 23.10.22 ימי היערכות - מבח"ר בנים מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מבח"ר בנים מדעי המחשב א' א' באלול תשפ"ב 28.08.22 ב'-ד' ------- א' באלול תשפ"ב 28.08.22 17

לסטודנט החדש קורסי קדם וקורסי אלול בתקופת הקיץ מתקיימים קורסי קדם וקורסי הכנה. מטרת קורסים אלו: להכין את הסטודנט כראוי ללימודים אקדמיים ולהביא את כל הסטודנטים לרמה לימודית אחידה ככל הניתן. לאפשר הן לסטודנטים והן למרכז האקדמי לב לבחון את היכולת והמוכנות של הסטודנט ללימודים בחוג שאליו נרשם. במכתב הקבלה מצוינים שמות הקורסים בהם הסטודנט חייב להשתתף ולקבל ציון עובר. הודעה מפורטת לגבי יום היערכות ותאריך תחילת קורסי אלול תישלח לכל הסטודנטים בסמוך למועד תחילת הלימודים. בנוסף, ניתן למצוא את כל הפרטים באתר של המרכז האקדמי לב. בסוף כל קורס קדם/אלול יתקיים מבחן מסכם. מועדי המבחנים יתפרסמו יחד עם הלוח השנתי האקדמי. רק סטודנט אשר נרשם ושילם יוכל לגשת למבחנים. על כל סטודנט לעבור את המבחן המסכם בהצלחה. סטודנט אשר נכשל בקורס אלול במתמטיקה/פיזיקה (מועד א' ומועד ב') יידרש להשתתף בתרגול קבוצתי החל מסמסטר א' כדי להבטיח בסיס טוב בלימודי היסוד ולמנוע את נשירתו בהמשך הלימודים. בתום תקופת התרגול הקבוצתי יתקיים מבחן נוסף (מועד ג'). במידה וסטודנט נכשל במועד ג' נאלץ להפסיק את לימודיו במרכז האקדמי לב. פטור מקורסי קדם יינתן בהתאם לכללי זכאות לבעלי נתונים גבוהים במיוחד. מתן פטורים הינו באחריות מדור מידע ורישום. שים לב! סטודנט שיבטל את 23/08/2022 , עד כ"ו באב תשפ"ב הרשמתו לקורס קדם/אלול יקבל החזר תשלום בגין אי-השתתפותו בקורס יח"ל או 3 סטודנט שיבטל את הרשמתו לקורסי הכנה ב יח"ל וכן בקורס מתמטיקה ומתמטיקה למנהל עסקים 4 לא יקבל החזר על אי השתתפותו בקורס. על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול כל ביטול רישום לקורס קדם/אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת סמסטר אלול הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל קורסי קדםאינםמקניםנקודותזכותאשרלאמתקיימים בסמסטר אלול ונלמדים במהלך שנת הלימודים ייגבו בהוראת קבע בהתאם לפריסת התשלומים השוטפים בגין שכר הלימוד האקדמי. במידה ויתברר כי סטודנט רשום לקורס קדם במערכת הלימודים אך לא שילם עבורו בסמסטר אלול, החיוב יעודכן וייגבה בהוראת קבע. 18

לסטודנט החדש קורסי קדם/אלול לפי חוגים אקדמיים הנדסה ומדעי המחשב קמפוס לב, קמפוס טל ומבח"ר בנים: עלות הקורס וסך השעות הערות הקורס ₪ 750 שעות 65 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל 5- ומעלה ב 95 *סטודנט עם ציון סופי לקבל פטור מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. קורס קדם במתמטיקה למהנדסים 120000 ₪ 600 שעות 52 סה"כ אקדמיות חובה לסטודנטים בהנדסת אלקטרוניקה והנדסת אלקטרו-אופטיקה יח"ל בגרות בפיסיקה 5- ומעלה ב 70 אשר אין להם ציון 70 הקורס מומלץ לבעלי נתונים גבוהים מהנ"ל או בעלי ציון סופי יח"ל בקורס פיסיקה במכינה של המרכז האקדמי לב. 5- ומעלה ב קורס קדם במכניקה/פיסיקה 140001 ₪ 345 שעות 30 סה"כ אקדמיות ומעלה 60 חובה לסטודנטיות בביו-אינפורמטיקה אשר אין להן ציון הקורס מתקיים בסמסטר אלול לקראת יח"ל בגרות בפיסיקה 5- ב שנה ב' קורס קדם בפיסיקה שלב א' 140002 ₪ 300 שעות 26 סה"כ אקדמיות חובה לכל סטודנט בהנדסת תוכנה או הנדסת מערכות תקשורת שאין 70 יח"ל בציון 3- יח"ל בגרות בפיסיקה או 5 - ומעלה ב 60 לו ציון ומעלה 70 יח"ל בציון 5 או 3 ולבוגרי מכינה ברמת ולסטודנטים בחוג מדעי המחשב שירצו לקחת את הקורס פיסיקה 141001 להנדסת מחשבים קורס מכינה בפיסיקה למחשבים 140004 ₪ 300 שעות 26 סה"כ אקדמיות יח"ל בגרות במחשבים 3 - ומעלה ב 60 חובה לכל סטודנט שאין לו ציון סטודנטים בחוג הנדסה תעשיה וניהול פטורים מקורס זה קורס מבוא למחשבים למהנדסים 150000 ₪ 450 שעות 39 סה"כ אקדמיות ומעלה 60 חובה לסטודנטים בחוג ביו-אינפורמטיקה אשר אין להן ציון 80 יח"ל בציון 3 יח"ל בגרות בכימיה או 5- ב קורס הכנה בכימיה 160001 19

לסטודנט החדש הנדסת תוכנה ומדעי המחשב, לסטודנטיות בקמפוס לוסטיג, תכניות מח"ר טל: עלות הקורס וסך השעות הערות שם ומס' הקורס ₪ 600 שעות אקדמיות 52 סה"כ חובה לסטודנטיות עם ציוני 'חוצים' לפי שיקול דעת של מדור מידע ורישום או יח"ל - 3 קורס מתמטיקה 100603 מכינה קד"א לסטודנטיות בתכנית מכינת שילוב ₪ 900 שעות אקדמיות 78 סה"כ מי שמחויבת גם בקורס 100604 ובקורס 100603 ש"ח 1,400 תשלם רק יח"ל - 4 קורס מתמטיקה 100604 מכינה קד"א לסטודנטיות בתכנית מכינת שילוב ₪ 750 שעות אקדמיות 65 סה"כ חובה לכל הסטודנטיות יח"ל 5- ומעלה ב 95 *סטודנטית עם ציון סופי בגרות במתמטיקה תוכל לקבל פטור מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. קורס קדם במתמטיקה למהנדסים 120000 ₪ 300 שעות אקדמיות 26 סה"כ חובה לכל סטודנטית בהנדסת תוכנה מכינה בפיסיקה למחשבים 140004 ₪ 345 שעות אקדמיות 30 סה"כ חובה לכל סטודנטית בהנדסת תוכנה בתכנית הקורס נלמד בסמסטר אלול לקראת שנה ג' שילוב קורס קדם בפיסיקה שלב א' 140002 ₪ 300 שעות אקדמיות 26 סה"כ יח"ל בגרות 3- ומעלה ב 60 חובה לכל סטודנטית שאין לה ציון במחשבים. קורס מבוא למחשבים למהנדסים 150000 20

לסטודנט החדש סיעוד כל הקמפוסים: עלות הקורס וסך השעות שם ומס' הקורס הערות ₪ 600 שעות 52 סה"כ אקדמיות יח"ל בגרות 4- ומעלה ב 75 חובה לסטודנטים שאין להם ציון במתמטיקה מתמטיקה יח"ל 4- השלמה ל לסיעוד מכינה קד"א 100601 מתקיים רק במכינת לב לסיעוד ₪ 300 שעות 26 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים קורס קדם במתמטיקה לסיעוד 120002 ₪ 160 שעות 14 סה"כ אקדמיות יח"ל 3- ומעלה ב 60 חובה לכל הסטודנטים שאין להם ציון בגרות בכימיה קורס הכנה בכימיה לסיעוד 160000 החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי קורסי חובה אקדמיים שמתקיימים בסמסטר ההכנה/אלול בחלק מהקמפוסים מבוא לביולוגיה של התא 270010 כימיה כללית 270001 21

לסטודנט החדש הפקולטה לניהול - החוג לחשבונאות ומערכות מידע והחוג למנהל עסקים כל הקמפוסים עלות הקורס וסך השעות הערות שם ומס' הקורס ₪ 600 שעות 52 סה"כ אקדמיות יח"ל וכן לבוגרות 3 חובה לכל הסטודנטים בעלי בגרות ברמה של סמינרים עם ציוני 'חוצים'. מתמטיקה קד"א למנע"ס- מכינה קד"א 100200 ₪ 300 שעות 26 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים. יח"ל בגרות במתמטיקה 5- ומעלה ב 85 סטודנט עם ציון או רו"ח פטור מהקורס. יח"ל בגרות במתמטיקה. 4- ומעלה ב 95 סטודנט עם ציון לא כולל מכינה קורס מבוא לאשנב 120010 ₪ 405 שעות 39 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים * רו"ח פטור/ה מהקורס קורס אשנב למתמטיקה 120001 ₪ 600 שעות 52 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים בחוג לחשבונאות יסודות המערכת החשבונאית 200704 החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי בקמפוס לב, לוסטיג ומח"ר טל תבונה- נלמד באופן מתוקשב מתקיים במהלך סמסטר אלול יישומי מחשב בניהול 200730 בקמפוס לב מתקיים במהלך סמסטר אלול מבוא לניהול 210001 22

לסטודנט החדש סיווג רמה באנגלית ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם או אמי"ר שיבוץ לרמה התחלתית קורסי יסוד באנגלית 70- מתחת ל טרום בסיסי א' ש"ש 8 70-84 טרום בסיסי ב' ש"ש 6 85-99 בסיסי ש"ש 6 100-119 מתקדמים א' ש"ש 4 120-133 מתקדמים ב' ש"ש 4 134-150 פטור - ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני מבחן אמיר"ם 2020 החל מחודש מרץ סיווג רמה באנגלית לתואר ראשון כל סטודנט חדש, עם קבלתו ללימודים מסווג ומשובץ לרמה באנגלית. הרמה נקבעת על פי הציון בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או על פי ציון במבחן אמי"ר או ציון במבחן אמיר"ם. מבחני אמיר"ם מתבצעים על ידי המרכז הארצי לבחינות ו) ומתקיימים בכל הקמפוסים של המרכז ״והערכה (מאל האקדמי לב כחלק מהשירות לסטודנט. נהלי הרישום והתשלום לבחינה מופיעים באתר המרכז האקדמי לב: בחינות אמיר"ם. > תנאי קבלה > מועמדים בנוסף, מאל"ו מקיים מבחני אמיר"ם במרכזי בחינה שונים ברחבי הארץ. פירוט ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה: ht tps : / /ni teop.ni te .or g . i l /#/net -reg i st r at ion/ J ,2 יש לגשת לבחינה עוד לפני תחילת הלימודים ולהציג למדור מידע ורישום את הציון. הציון יעודכן במערכת ויופיע במכתב הקבלה כך שהסטודנט יוכל לדעת מהי רמת האנגלית שאליה הוא משובץ. לפי החלטת המל"ג על כל סטודנט החייב בלימודי אנגלית להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים. הקורסים והבחינות באנגלית מתקיימים בכל ימות השבוע גם בחוגים ובמסלולים שבהם הלימודים האקדמיים מתקיימים בימים מרוכזים. על הסטודנט להיערך לכך. על פי החלטת המל"ג, כל סטודנט שמתחיל את לימודיו החל משנת תשפ"ב חייב ללמוד שני קורסים אקדמיים עם נקודות זכות בשפה האנגלית לפי תוכנית הלימודים בחוג אפילו אם יש לסטודנט רמת פטור באנגלית. 23

לסטודנט החדש סטודנט אשר לא יגיש סיווג רמה עד תחילת הלימודים יסווג בטרום בסיסי א' לימודי הקורסים באנגלית אינם כלולים בשכר הלימוד וייגבה עבורם תשלום נוסף כללים נוספים מפורטים בתקנון הלימודים. תקנון לימודים > קבצים שימושיים > טפסים וקבצים > את התקנון ניתן למצוא באתר לב-נט חלה חובה על הסטודנט להכיר את הכללים ולפעול בהתאם עלות לימודי אנגלית משכר הלימוד המלא. לימודי אנגלית לתואר 15% עלות לימודי האנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' הינה ראשון ברמת מתקדמים ב' יהיו ללא חיוב כספי אך במידה וסטודנט יירשם בשנית, מכל סיבה שהיא, לקורס מתקדמים משכר הלימוד המלא. לימודי אנגלית לתואר שני ברמת מתקדמים ב' הינם בתשלום. 15% ב' יהיה עליו לשלם נקודות זכות והעלות תהיה בהתאם לחיוב נקודות זכות 2- בחוגים בהם מתקיים קורס אנגלית מקצועית הקורס מזכה ב בחוג האקדמי. 24

לסטודנט החדש 25

לסטודנט החדש ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי אב אוגוסט - יולי ב"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'ב מועדי 'ב 'סמס 'ב סמסטר 'ב מועדי 'ט צום באב אלול 'ספט- 'אוג ב"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ן 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 תשרי 'אוק-' 'ספט ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 השנה ראש גדליה צום 'סמס 'א מועדי אלול 'סמס 'א מועדי אלול הכיפורים יום חופשת חשון 'נוב-'אוק ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 'ב מועדי 'סמס אלול בחירות 'ב מועדי 'סמס אלול כסלו 'דצמ-'נוב ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 טבת ינואר -'דצמ ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 חופשת חנוכה 'י צום בטבת שבט 'פברו-ינואר ג"תשפ 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י 26 27 28 29 30 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 יום השלמה 'א 'סמס 'א מועדי 'א סמסטר 'א מועדי סמסט 'א מועדי אדר מרץ -'פברו ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 'ב מועדי 'א סמס 'ב מועדי 'א סמס תענית אסתר פורים שושן פורים ניסן אפריל -מרץ ג"תשפ 'א ב ג ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 אייר מאי-אפריל ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 יום ערב הזיכרון יום הזיכרון יום העצמאו ת סיוון יוני -מאי ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 שבועות תמוז יולי -יוני ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 יום השלמה יום השלמה 'ב סמסטר 'א מועדי 'ב סמסטר 'א מועדי אלול -אב -יולי אוגוסט ג"תשפ 'א 'ב 'ג 'ד 'ה 'ו 'ז 'ח 'ט 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 'ב סמסטר 'א מועדי 'א מועדי 'ב סמסטר 'ט צום באב שנ 'הערות עם אקדמי ז"לו' -קובץ קיים זה ללוח בנוסף !לב שימו בתאלוח זמנים אקדמי ג״ל תשפ״ לשנה )2022-2023( שימו לב! בנוסף ללוח זה ז אקדמי״לו״ קיים קובץ - שנמצא ״עם הערות באתר לב-נט לעיונכם והינו חלק בלתי נפרד ז האקדמי״מהלו 26

ון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל אב אוגוסט - יולי ב"תשפ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 'ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ אלול -אב 'ספט- 'אוג ב"תשפ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ערב ש"רה ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל תשרי 'אוק-' 'ספט ג"תשפ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 סוכות חופשת אלול 'סמס 'א מועדי תחילת 'א 'סמס ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל חשון 'נוב-'אוק ג"תשפ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 'ב מועדי אלול 'סמס 'ב מועדי 'סמס אלול א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל כסלו 'דצמ-'נוב ג"תשפ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 למידה בזום בזום למידה בזום למידה בזום למידה בזום למידה בזום למידה ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ טבת ינואר -'דצמ ג"תשפ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 'סמס סוף 'א יום השלמה ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל שבט 'פברו-ינואר ג"תשפ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 'א סמסטר 'א מועדי 'א סמסטר 'א מועדי תחילת ב סמס ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ אדר מרץ -'פברו ג"תשפ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 'ב 'א תענית אסתר פורים שושן פורים 'ב מועדי 'א סמס 'ב מועדי 'א סמס 'א 'סמס 'ב מועדי מרתון ירושלים 'א 'סמס 'ב מועדי המשך ב סמס ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל ניסן אפריל -מרץ ג"תשפ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 פסח חופשת יום השואה 'י א"י ב"י ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ אייר מאי-אפריל ג"תשפ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ג"ל בעומר יום ירושלים ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל סיוון יוני -מאי ג"תשפ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 נשים האקתון ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ תמוז יולי -יוני ג"תשפ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 'ב סמסטר 'א מועדי ז"י צום בתמוז 'א מועדי 'ב סמסטר 'ב סמסטר 'א מועדי 'ב סמסטר 'א מועדי ג"י ד"י ו"ט ז"ט ז"י ח"י ט"י 'כ א"כ ב"כ ג"כ ד"כ ה"כ ו"כ ז"כ ח"כ ט"כ 'ל 'א אלול -אב אוגוסט -יולי ג"תשפ 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 'ב סמסטר 'ב מועדי 'ב סמסטר 'ב מועדי .האקדמי ז"מהלו נפרד בלתי חלק והינו לעיונכם NET- לב באתר שנמצא 'הערות עם מי ב עודכן 20/07/22 בתאריך27

28

לימודי קודש 29

לימודי קודש תכניות לימודי הקודש הקיימות במרכז האקדמי לב שואפות לעצב דמות ייחודית של בני ובנות תורה. צוות רבנים ומחנכות עומדים לרשות הסטודנטים לייעוץ בנושאים שונים - שאלות בהלכה ובאמונה, הכוונה בלימודי קודש, בעיות אישיות ועוד. בית מדרש - קמפוס לב ראש בית המדרש: הרב אמנון חדרי גב' אסתר שפירא מזכירת בית המדרש 02-6751112 טלפון: midrash@jct.ac.il דוא"ל: 09:00-12:00 :' ימים א'-ה קבלת קהל: בקמפוס לב ניתן ללמוד בתכנית המלאה המאפשרת לימודי קודש בבית המדרש בשעות הבוקר ולאחר מכן לימודים אקדמיים במגוון החוגים הקיימים בקמפוס. ישנן שלוש תוכניות לימוד בבית מדרש: תכנית לבוגרי הסדר וישיבות גבוהות תכנית העתודה האקדמית תכנית בוגרי צבא בנוסף לכך, קיימת תוכנית נווה המיועדת לסטודנטים בעלי רקע תורני קודם. הקבלה לתוכנית נעשית על פי קריטריונים הנקבעים ע"י המרכז האקדמי לב. תשלום לימודי קודש גובה החיוב לסטודנט קמפוס לב שהוא אזרח ישראלי לשנה. ₪ 2,500 הינו סטודנט זה זכאי למלגות בית המדרש לפי התכנית החדשה (ראה את הפרק על מימון שכ"ל). תשלום זה ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון, לפי טבלת פריסת התשלומים. עבור לימודי הקודש. ₪ 5,000 סטודנט תייר ישלם סטודנט שעשה עליה במהלך השנה עליו לעדכן את פרטיו במזכירות סטודנטים ובמדור חשבונות סטודנטים. הסטודנט יחויב בתוספת "תייר" עד לתאריך בו עדכן את המדורים הנ"ל. הפסקת הלימודים בבית המדרש של קמפוס לב סטודנט העוזב את המרכז האקדמי לב או עובר מקמפוס לב למכון נווה יחויב בחלק יחסי עבור לימודי בית המדרש באופן הבא: 20% - אלול 40% - ' סמסטר א 40% - ' סמסטר ב לדוגמא: סטודנט העוזב בסמסטר א' 60%X₪ 2500 = ₪1500 יחויב ב- סטודנט שעזב לאחר פרסום הזכאות למלגות, מלגת הקודש תהיה באופן יחסי לחיוב הנ"ל. 30

לימודי קודש מדרשה - קמפוס טל ראש המדרשה: הרב יהונתן אורן גב' איילת ישראל מזכירת המדרשה 02-6547210 טלפון: midrasha@jct.ac.il דוא"ל: 12:00 - 14:00 ' יום א', ג קבלת קהל: בקמפוס טל משלבים לימודים לתואר ראשון ושני בהנדסה, ניהול וסיעוד לצד לימודים תורניים במדרשה. כל סטודנטית רשאית לבחור ללמוד במדרשה באחד משני המסלולים הבאים: מסלול לימודים תורנים בסיסי מסלול מדרשה מורחב התשלוםעבורלימודיקודשייקבעעלפישעהסמסטריאלית. בפקולטהלהנדסהומדעיהמחשבובפקולטהלמנהלעסקים .₪115 ובחוג לסיעוד עלות ש"ס הינה ₪85 עלות ש"ס הינה תשלום זה ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון (לפי טבלת פריסת התשלומים המפורטת בפרק שכר לימוד ותשלומים). סטודנטית שתודיע על הפסקת לימודי קודש תחויב על פי כללי העזיבה של המרכז האקדמי לב שמופיעים בטבלת "הפסקת לימודים" בפרק שכר לימוד ותשלומים. לימודי קודש - מח"ר טל תבונה מנהלת הסמינר: הרבנית מרים וינברג 02-6547219 טלפון: tvuna@jct.ac.il דוא"ל: לימודי היהדות בתבונה הינם אבן הפינה שעליה בונה ומעצבת כל בת את אישיותה ועתידה כאם בישראל. שיעורים ובחירת נושאים מתאימים הנלמדים ע"י צוות רבנים עתירי ידע וניסיון בהוראה וחינוך העומדים לרשותן לייעוץ בכל נושא-הלכה, אמונה, שאלות אישיות ועוד. התשלום עבור לימודי קודש יקבע על פי שעה סמסטריאלית. בפקולטה להנדסה ומדעי המחשב ובפקולטה למנהל .₪85 עסקים עלות ש"ס הינה תשלום זה ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון (לפי טבלת פריסת התשלומים המפורטת בפרק שכר לימוד ותשלומים). סטודנטית שתודיע על הפסקת לימודי קודש תחויב על פי כללי העזיבה של המרכז האקדמי לב שמופיעים בטבלת "הפסקת לימודים" בפרק שכר לימוד ותשלומים. 31

לימודי קודש לימודי קודש - לוסטיג רב הסמינר: הרב משה לוסטיג 03-6313748 טלפון: יום הלימודים בקמפוס לוסטיג נפתח מידי בוקר בלימודי הקודש ובסיומם מתקיימים הלימודים האקדמיים. התלמידות מחולקות לקבוצות גיל, כשלכל קבוצה יש מחנכת, כמקובל בסמינרים של "בית יעקב". המחנכת מוסרת שעורים בהשקפה, מוסר והבית היהודי. תשלום לימודי קודש ש"ח 2,500 שנים א' ו-ב' - ש"ח 2,000 שנה ג' - התשלום עבור לימודי קודש ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון, (המפורטת בפרק שכר לימוד ותשלומים). לימודי קודש - מבח"ר בנות התשלום עבור לימודי קודש נקבע על פי שעה סמסטריאלית. עלות ש"ש של קורסי קודש שנלמדים . ש"ח 115 לצורך התואר בסיעוד הינה 32

מידע אקדמי כללי 33

מידע אקדמי כללי המחלקה לשירות לסטודנט 02-6751102 מנהלת המחלקה - גב' אילה נחמני 4 קמפוס לב משרד ראשי בנין ישראל קומה קמפוס לב גב' שרית אמזל, גב' שרה וינגרטן, גב' ניבה חדד, גב' אליס בן-שושן 02-6751080/1126/1009 טלפון: maztal@jct.ac.il דוא"ל: 16:30-18:00' ימיםא', ג 13:00-15:00' ימיםא'-ה קבלת קהל: 09:00-12:00 ' ימים א'-ה מענה טלפוני: קמפוס טל גב' אפרת דניאל 02-6547216 : טלפון tal-maztal@jct.ac.il דוא"ל: 12:30-14:00 ,09:30-10:00 ' ימים א'-ד קבלת קהל: 10:00-12:00 ' ימים א'-ה מענה טלפוני: תכנית מח"ר טל-תבונה דניאלה כהן 02-6547212 טלפון: tvunamaztal@jct.ac.il דוא"ל: 10:00-12:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: קמפוס לוסטיג גב' רות יואל 03-6307101 טלפון: lusmaztal@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מבח"ר מבח"ר נשים - גב' בתיה גולדברג 179 שלוחה 03-5785030 טלפון: willman@jct.ac.il דוא"ל: מבח"ר גברים - מיכאל ספרא 150 שלוחה 03-5785030 טלפון: misafra@jct.ac.il דוא"ל: 34

מידע אקדמי כללי המערכת הממוחשבת של המרכז –לב-נט האקדמי לב http://levnet.jct.ac.il באמצעות אתר לב-נט הסטודנט יוכל לקבל מידע אקדמי ומנהלי וכן לפנות באמצעותו לגורמים השונים. חשבון הלב-נט ישמש את הסטודנט לאורך כל תקופת הלימודים. צור חשבון > ״לב-נט״ לפתיחת חשבון יש להיכנס לאתר חדש באמצעות הלב-נט ניתן לבצע את הפעולות הבאות: הנפקת גיליון ציונים תקנון המרכז האקדמי לב אישור לימודים בניית מערכת שעות ציונים אישורי מבחן רכישת צילומים והדפסות צפייה במבחנים סרוקים ערעורים על תוצאות מבחנים רישום למועדי ב' הגשת בקשה לוועדת הוראה בדיקת מצב חשבון כספי תשלומים שונים בכרטיס אשראי הורדת טפסים ואישורים נוכחות בבית מדרש פניות למחלקות - מזכירות סטודנטים, חשבונות ודיקאן הסטודנטים ג ישה למידע האישי מחי יבת הקשת שם משתמש וסיסמה. משתמש זה שונה מהמשתמש שיצרת באתר הרישום בעת קבלתך ללימודים. פתיחת החשבון בלב-נט תתאפשר רק לאחר הקבלה ללימודים וסמוך לפתיחת שנת הלימודים. סטודנט אשר לא מימש את קבלתו ללימודים (תשלום מקדמת שכר לימוד, פתיחת הוראת קבע, תשלום בגין קורסי קדם/אלול) לא יוכל לקבל שם וסיסמה ללב-נט. באחריות הסטודנט להתעדכן מעת לעת במצבו האקדמי באמצעות הלב-נט. במידה והמידע אינו מעודכן עליו לפנות לגורם המתאים לצורך טיפול בכך. 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=